logo
logo
Informacje o 艣rodowisku
Dofinansowanie usuwania odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbestZarz膮dzenie Nr 285/2009
Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 04 maja 2009 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej koszt贸w usuwania odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest z nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Miasto Siemiatycze

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p贸藕n. zm.), w celu wspierania przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z gospodark膮 odpadami i ochron膮 powierzchni ziemi, zgodnie z obowi膮zuj膮cym na terenie Gminy - Miasto Siemiatycze "Programem usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Miasta Siemiatycze na lata 2007-2032" przyj臋tym uchwa艂膮 Nr X/53/07 z dnia 18 wrze艣nia 2007 r. Rady Miasta Siemiatycze, Burmistrz Miasta Siemiatycze zarz膮dza, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej cz臋艣ci koszt贸w poniesionych przez osoby fizyczne na usuwanie odpad贸w niebezpiecznych zawieraj膮cych azbest z nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Miasto Siemiatycze, okre艣lone w regulaminie stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszego zarz膮dzenia.

搂 2. Zarz膮dzenie podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta Siemiatycze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

搂 3. Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

BURMISTRZ
Zbigniew Radomski

ZA艁膭CZNIK NR 1 Regulamin przyznawania dofinansowania ze 艣rodk贸w GFO艢iGW osobom fizycznym na usuwanie i utylizacj臋 odpad贸w niebezpiecznych, zawieraj膮cych azbest

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE 艢RODK脫W GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ OSOBOM FIZYCZNYM NA USUWANIE I UTYLIZACJ臉 ODPAD脫W NIEBEZPIECZNYCH, ZAWIERAJ膭CYCH AZBEST, POCHODZ膭CYCH Z BUDYNK脫W MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH.

搂 1

 1. Regulamin okre艣la zasady przyznawania osobom fizycznym, nie b臋d膮cym przedsi臋biorcami, dofinansowania na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 polegaj膮cych na pokryciu cz臋艣ci koszt贸w zwi膮zanych z wymian膮 lub likwidacj膮 pokry膰 dachowych i elewacji zawieraj膮cych azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Siemiatycze.
 2. Dofinansowanie przys艂uguje osobom maj膮cym tytu艂 prawny do budynku/dzia艂ki znajduj膮cego si臋 na terenie miasta Siemiatycze w okresie od z艂o偶enia wniosku do jego realizacji.
 3. Dofinansowanie przekazywane b臋dzie w formie zwrotu cz臋艣ci udokumentowanych koszt贸w realizacji w/w zadania, po jego zako艅czeniu.

搂 2

 1. Warunkiem koniecznym ubiegania si臋 o dofinansowanie zadania okre艣lonego w 搂 1 jest przed艂o偶enie w Urz臋dzie Miasta w Siemiatyczach:
  1. informacji o wyrobach zawieraj膮cych azbest i miejscu ich wykorzystywania (druk Za艂. Nr 1 do niniejszego Regulaminu) zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 23 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie wymaga艅 w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz膮dze艅, w kt贸rych by艂 lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
  2. oceny stanu i mo偶liwo艣ci bezpiecznego u偶ytkowania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest (druk Za艂. Nr2 do niniejszego Regulaminu) zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposob贸w i warunk贸w bezpiecznego u偶ytkowania i usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
  3. osoby ubiegaj膮ce si臋 o uzyskanie dofinansowania zadania okre艣lonego w 搂 1 winny z艂o偶y膰 stosowny wniosek do Urz臋du Miasta w Siemiatyczach (druk Za艂膮cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
 2. Do wniosku, o kt贸rym mowa w 搂 2 ust. 1 pkt c nale偶y do艂膮czy膰:
  1. kserokopi臋 aktualnego dokumentu potwierdzaj膮cego w艂asno艣膰 budynku/dzia艂ki. W przypadku budynku/dzia艂ki, do kt贸rego tytu艂 prawny posiada kilka os贸b nale偶y do艂膮czy膰 zgod臋 wsp贸艂w艂a艣cicieli.
  2. Map臋 terenu z zaznaczeniem budynku b臋d膮cego przedmiotem wniosku.
 3. Komisja w ci膮gu 15 dni, na podstawie ww. dokument贸w oraz ogl臋dzin budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiaj膮c o tym pisemnie wnioskodawc臋.
 4. Wnioskodawca przed przyst膮pieniem do wymiany pokrycia dachowego jest obowi膮zany do z艂o偶enia w Urz臋dzie Miasta:
  1. kopii potwierdzenia zg艂oszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zamiaru usuni臋cia wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpocz臋ciem rob贸t lub kopii pozwolenia na budow臋 wymaganego w przypadku rozbi贸rki budynku lub zmiany wygl膮du obiektu.
  2. kopii umowy na wykonanie ww. prac zawartej z firm膮 posiadaj膮c膮 decyzj臋 zatwierdzaj膮c膮 program gospodarki odpadami wydan膮 przez Starost臋 Siemiatyckiego.
 5. Wnioskodawca jest obowi膮zany do powiadomienia pisemnie Urz臋du Miasta o zako艅czeniu ww. prac oraz do przed艂o偶enia w Urz臋dzie Miasta:
  1. informacji o wyrobach zawieraj膮cych azbest, kt贸rych wykorzystywanie zosta艂o zako艅czone (druk Za艂. Nr 4 do niniejszego Regulaminu) zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 23 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie wymaga艅 w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz膮dze艅, w kt贸rych by艂 lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1 876).
  2. kopii o艣wiadczenia przedsi臋biorcy usuwaj膮cego wyroby zawieraj膮ce azbest o prawid艂owo艣ci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z py艂u azbestowego, z zachowaniem w艂a艣ciwych przepis贸w technicznych i sanitarnych /zgodnie z 搂 8, ust. 3 rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob贸w i warunk贸w bezpiecznego u偶ytkowania i usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawieraj膮cego dodatkowo informacj臋 o 艂膮cznej powierzchni p艂yt azbestowo - cementowych usuni臋tych z obiekt贸w budowlanych i przetransportowanych na uprawnione sk艂adowisko.
  3. orygina艂u rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsi臋biorc臋 za usuni臋cie i utylizacj臋 odpad贸w zawieraj膮cych azbest (dokument po opiecz臋towaniu do wysoko艣ci przyznanego dofinansowania b臋dzie zwracany).
 6. Komisja potwierdza na podstawie wizji w terenie wykonanie prac w zakresie okre艣lonym we wniosku
 7. Druki wniosk贸w o przyznanie dofinansowania wydawane b臋d膮 do pobrania w Informacji tut. Urz臋du lub na stronie internetowej Urz臋du Miasta www.siemiatycze-um.com.pl
 8. Dokument sk艂ada si臋 w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokument贸w wymagane jest przed艂o偶enie do wgl膮du orygina艂u dokument贸w, dla stwierdzenia zgodno艣ci kserokopii z orygina艂em.
 9. Wnioski niekompletne nie b臋d膮 rozpatrywane.

搂 3

 1. Dofinansowaniem obj臋ty jest koszt transportu i utylizacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokry膰 dachowych lub element贸w elewacji
 2. Dofinansowanie nie pokrywa koszt贸w zwi膮zanych z zakupem i monta偶em nowych pokry膰 dachowych lub elewacji
 3. Wysoko艣膰 dofinansowania dla jednego obiektu budowlanego wynosi 27,00z艂/m2 brutto (s艂ownie: dwadzie艣cia siedem 00/100z艂) za metr kwadratowy powierzchni pokrytej lub ob艂o偶onej wyrobami zawieraj膮cymi azbest. Dofinansowanie obejmuje 60% powierzchni obiektu zg艂oszonego we wniosku, lecz nie wi臋cej ni偶 5000,00 z艂 brutto ( s艂ownie : pi臋膰 tysi臋cy 00/100z艂 )

搂 4

Wnioski b臋d膮 przyjmowane do wyczerpania 艣rodk贸w finansowych przewidzianych z Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska na dany rok bud偶etowy.
Kolejno艣膰 realizacji nast臋powa膰 b臋dzie wed艂ug daty wp艂ywu kompletnych wniosk贸w do Urz臋du Miasta w Siemiatyczach.
Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku 艣rodk贸w finansowych b臋d膮 mog艂y by膰 dofinansowane w roku nast臋pnym.

搂 5

Burmistrz powo艂uje Komisj臋 ds. rozpatrywania z艂o偶onych wniosk贸w. Zadaniem Komisji jest:

 1. sprawdzanie zgodno艣ci z艂o偶onych wniosk贸w z wymaganiami niniejszego regulaminu.
 2. wnioskowanie do Burmistrza o wydanie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

搂 6

Zatwierdzona przez Burmistrza Miasta kwota dofinansowania wp艂acana b臋dzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegaj膮cej si臋 o dofinansowanie po zako艅czeniu zadania w terminie do 21 dni.

搂 7

W ka偶dym roku na dofinansowanie zada艅 wymienionych w 搂 2 oraz zada艅, kt贸re przesz艂y do realizacji z roku poprzedniego, przeznacza si臋 kwot臋, kt贸rej wysoko艣膰 ustalona jest w Uchwale Rady Miasta zatwierdzaj膮cej zestawienie przychod贸w i wydatk贸w na dany rok Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.

搂 8

Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.
Dofinansowanie nie obejmuje tych os贸b fizycznych, kt贸re we w艂asnym zakresie wywioz艂y odpady azbestowe pochodz膮ce z wymiany pokry膰 dachowych lub elewacji budynk贸w, kt贸rych s膮 w艂a艣cicielami.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF35.6 KB POBIERZZa艂膮cznik 1a - druk informacji o wyrobach zawieraj膮cych azbest09.07.2009 09:46562
.PDF44.1 KB POBIERZZa艂膮cznik 1b - ocena stanu i mo偶liwo艣ci bezpiecznego u偶ytkowania09.07.2009 09:48495
.PDF28.7 KB POBIERZZa艂膮cznik 1c - informacja o wyrobach, kt贸rych wykorzystanie zosta艂o zako艅czone09.07.2009 09:50506
.PDF33.9 KB POBIERZZa艂膮cznik 1d - karta przekazania odpadu09.07.2009 09:501200
.PDF36.1 KB POBIERZZa艂膮cznik 1e - wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym09.07.2009 09:51717

Autor : Pawe艂 Jakimczuk
Zredagowa艂(a) : Dariusz Prochowicz
Data wprowadzenia : 2009-07-09 09:43:16
Data ostatniej modyfikacji : 09.07.2009 09:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1346licznik odwiedzin: 4624905