logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y » Rok 2009
Uchwa艂a Nr XXXIII/152/09

z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia statutu MOPS w Siemiatyczach

UCHWA艁A NR XXXIII/152/09
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w zwi膮zku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. W statucie Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XX/127/04 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 wrze艣nia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siemiatyczach (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Podlaskiego Nr 148, poz. 1960; z 2006 r. Nr 163, poz. 1514; z 2009 r. Nr 102, poz. 1120) wprowadza si臋 zmian臋 polegaj膮c膮 na tym, 偶e 搂 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"搂 9. 1. W o艣rodku funkcjonuj膮:
1) Dzia艂 艢wiadcze艅 Pomocy Spo艂ecznej;
2) Dzia艂 Pomocy 艢rodowiskowej;
3) Dzia艂 Opieki nad chorym w domu;
4) Dzia艂 艢wiadcze艅 Rodzinnych i Alimentacyjnych;
5) Punkt Konsultacyjny;
6) Dzia艂 Finansowo-Bud偶etowy."

搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Podlaskiego.

Przewodnicz膮cy
Agnieszka Anna Sitarska

Autor : El偶bieta Rakszawa
Zredagowa艂(a) : Dariusz Prochowicz
Data wprowadzenia : 2009-09-04 11:57:21
Data ostatniej modyfikacji : 04.09.2009 12:02
Liczba wy艣wietle艅 : 846

Redaktor  Data modyfikacji 
Dariusz Prochowicz  04.09.2009 12:01poka偶 t膮 wersj臋
Dariusz Prochowicz  04.09.2009 12:00poka偶 t膮 wersj臋
Dariusz Prochowicz  04.09.2009 11:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4673448